വാർത്ത ആൻഡ് പരിപാടികൾ

കാണുക എല്ലാ
  • ലപരൊസ്ചൊപ്യ് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

    ഡോ മിശ്ര, ലപരൊസ്ച്പിച് ആൻഡ് റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ പരിചയ പ്രൊഫെഷ്രൊര്, ൩.൫ക്ഗ് ഫിബ്രൊഇദ് നീക്കം നോണ്വെജ്, പോയെര്ന്നു, ലപരൊസ്ചൊപ്യ് ശസ്ത്രക്രിയ ഒരേ രോഗികളിലും പിത്തസഞ്ചി ആൻഡ് അനുബന്ധം. ഈ ശസ്ത്രക്രിയ എല്ലാ പഥൊലൊഗിഎസ് പുറത്തു വീണ്ടെടുക്കൽ ഡോക്ടർ മിശ്ര ഏകദേശം 6 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് 4 പോർട്ടുകൾ എടുത്തു. കൂടെ ...