පුවත් සහ සිදුවීම්

දැක්ම සියලුම
  • Laparoscopy ආශ්චර්යය සාදනු ලබයි

    ආචාර්ය මිශ්රා, laparoscpic හා රොබෝ සැත්කම් ඉතා පළපුරුදු professror, 3.5kg Fibroid ඉවත් කිරීමට මහත්මියත් දියණි, ඩිම්බකෝෂ විසප්පු, laparoscopy සැත්කම් විසින් එම රෝගියාට සිට Gallbladder සහ උපග්රන්ථය. මෙම සැත්කම් සියලු දුරටත් විමසිය සිදු සමුද්ධරණය ආචාර්ය මිශ්රා ගැන 6-පාඩමක් වශයෙන් නොව, 4 ක් පමනක් වරාය විය. සමඟ ...